Úvod
» NZÚ light
a)
A/ nízkonákladová opatření
Cash flow (CF) = Úspory (U) – Mimořádné náklady na opravy a údržbu spojené s dosažením úspor energie (NPM)
kde:
Úspory (Ú) se stanoví jako rozdíl ročních provozních nákladů před a po realizaci opatření včetně případných změn tržeb
za energii, přičemž jejich výše se opakuje po dobu trvání realizovaného opatření.
Mimořádné provozní náklady (NPM) jsou provozní náklady vyvolané realizací předmětného opatření v rámci mimořádných opravárenských a údržbových činností.
B/ Vysokonákladová opatření
Cash flow (CF) = Úspory (U) – Investiční náklady (IN)
kde:
Úspory (U) - reprezentují změnu provozních nákladů vyvolaných realizací opatření a stanoví se jako rozdíl provozních nákladů před realizací a po realizaci opatření. Rovněž zahrnují změny tržeb za prodej energie. Tato komponenta zahrnuje tedy úspory nákladů na energii vyplývající z upravené energetické bilance, změnu dalších provozních nákladů jako jsou mzdy, servisní služby, opravy, provozní hmoty a rovněž změnu tržeb za prodej energie.
Význam použitých symbolů je následující:
CF        - roční hodnota toku hotovosti (cash flow)
DCF     - diskontovaný tok hotovosti
U          - úspory nákladů vlivem realizace hodnoceného opatření
NPM   - mimořádné provozní náklady spojené s realizací provozních opatření v auditovaném systému výroby, distribuce a                 užití energie
IN        - investiční náklady celkem, které je nutné vynaložit na realizaci navrženého opatření
D          - dotace investičního záměru
Dz        - daň ze zisku
NSP     - splátky investičního úvěru
INCZ   - cizí kapitálové zdroje jako bankovní úvěry, obligace apod.
NU       - úroky z úvěrů
           - diskontní míra
Th         - doba hodnocení
Tsd         - reálná doba návratnosti investice
Pro správné pochopení a interpretaci výše uvedených ukazatelů uvádíme stručnou charakteristiku jednotlivých komponent těchto kritérií.
Investiční náklady – zahrnují všechny náklady kapitálového charakteru, které je nezbytné vynaložit za účelem opatření nových energetických zařízení a zabezpečení jejich provozu. Mají charakter jednorázových nákladů a jsou dlouhodobě vázány. Jedná se zejména o náklady spojené s koupí a montáží technologických zařízení a stavebních konstrukcí a zpracování projektové dokumentace.
Provozní náklady - zahrnují náklady spojené s provozem auditovaného systému a obsahují zejména spotřebu přímého a nepřímého materiálu, paliv a energie, služby zahrnující zejména náklady na opravy a údržbu, dopravu a spoje atd, osobní náklady tvořené souhrnem mezd, pojištění, odměn a ostatních osobních nákladů, ostatní náklady, které zahrnují zejména daně a poplatky a ostatní provozní náklady.
Mimořádné provozní náklady – reprezentují náklady spojené opatřeními navrženými auditorem ve stávajícím energetickém systému v rámci provozně - technických opatření. Jedná se zejména o spotřebu materiálu, služeb, osobních nákladů a dalších provozních nákladů, které je nezbytné vynaložit za účelem realizace předmětného opatření.
Úspory – lze vyjádřit dvojím způsobem a to buď jako rozdíl provozních nákladů před realizací opatření a po realizaci opatření, nebo jako úsporu paliv a energie vynásobené jednotkovými cenami za nákup. Součástí těchto úspor mohou rovněž být zvýšené tržby z prodeje energie vlivem realizovaného opatření.
Čistá současná hodnota – reprezentuje diskontovaný součet rozdílů příjmů a výdajů v jednotlivých letech hodnoceného období navrženého projektu úspor energie. Přepočet se provádí pomocí diskontního činitele za účelem přepočtu na současnou hodnotu. NPV se vyjadřuje za účelem stanovení ekonomické efektivnosti jednak celkového kapitálu použitého k financování úsporného projektu bez ohledu na poskytovatele kapitálu, jednak kapitálu vloženého pouze investorem. Jedná se pak
o hodnocení z pohledu projektu a hodnocení z pohledu investora.
Úroky z úvěrů - závisí na podílu bankovních úvěrů na celkových investičních nákladech, které je nutné vynaložit na realizaci navržených úsporných opatření, výši úrokové míry a doby splácení úvěru.Splácení úvěrů se provádí různým způsobem jako např. individuálně, rovnoměrně či anuitně. Ve výpočtech z hlediska projektu se převážně používá anuitního splácení a při hodnocení z hlediska investora se používá rovnoměrného splácení.
Odpisy – patří do nákladů, které však nejsou výdaji, neboť zůstávají k dispozici firmě a jejich použití je možné pro různé účely (např. pro splácení investičních úvěrů). Vliv odpisů se bezprostředně projevuje v základně pro výpočet daně ze zisku a
z hlediska cash flow je na straně příjmů. Propočet odpisů se provádí pomocí odpisových sazeb pro jednotlivé odpisové skupiny. Výše těchto sazeb je definována zákonem o dani z příjmů. Při propočtech ekonomické efektivnosti se nejčastěji používá rovnoměrného odepisování.
Daň ze zisku (příjmu) – se stanovuje jako součin sazby daně z příjmu (u podniků činí v současné době 24%) a tzv. základny daně ze zisku. Tato základna se stanoví jako rozdíl zisku před zdaněním korigovaná o připočitatelné a odpočitatelné položky. Jednou z důležitých odpočitatelných položek je odpočet 10% ze vstupní hodnoty nově pořizované investice zařazené
do odpisové skupiny 1, 2 a 3. Tento odpočet se provádí v prvém roce provozu předmětného zařízení.
Druhá fáze ekonomického hodnocení je pak zaměřena na vyhodnocení ekonomické efektivnosti variant úsporných opatření sestavených z množiny formulovaných úsporných opatření. Jednotlivé varianty jsou tvořeny souborem dílčích úsporných opatření, které se liší energetickým, ekonomickým a ekologickým efektem.
Ekonomické hodnocení variant úsporných opatření se provádí na bázi těchto kriteriálních ukazatelů:
    ●  prostá doba návratnosti
    ●  reálná doba návratnosti
    ●  čistá současná hodnota toku hotovosti
    ●  vnitřní výnosové procento.

Ve výpočtech se přínosy uvažují v cenové úrovni roku realizace projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané státní podpory a neobsahují náklady na opatření k odstranění zanedbané údržby.

Za optimální variantu je považována ta z posuzovaných variant souboru úsporných opatření, která dosahuje nejlepších hodnot předmětných kriteriálních ukazatelů tj. maxima hodnoty NPV a IRR a minima reálné doby návratnosti resp. prosté doby návratnosti.
V případě energetického auditu pro příspěvkové organizace zřízené správním orgánem se rovněž provádí posouzení z hlediska možnosti financování projektů energetických služeb formou dodavatelského úvěru EPC ).
Při tomto hodnocení je postupováno takto:
        1. Vytvoří se varianty úsporných opatření, přičemž jedna z těchto variant je sestavena z dílčích úsporných opatření              technického a organizačního charakteru s prostou dobou návratnosti nepřekračující polovinu stanovené odpisové doby
             (podle účetního hlediska) příslušného hmotného majetku (energetické hospodářství a budovy). Jedná se o variantu              vhodnou pro financování projektů energetických služeb formou dodavatelského úvěru (pracovně označovaná jako              varianta EPC ).
        2. Zformulovaná varianta EPC je ve zprávě kvantifikována v podobě tabulky k výpočtu dle přílohy č.7 vyhlášky              425/2004 Sb. Jednotlivé řádky reprezentují dílčí úsporná opatření charakterizovaná výší investičních výdajů, ročních              úspor energie, ročních úspor nákladů na energii, ročních úspor na osobní výdaje, ročních úspor ostatních výdajů a              celkových ročních úspor nákladů.
        3. Takto zformulované varianty úsporných opatření jsou dále podrobeny ekonomickému vyhodnocení na bázi              kriteriálních ukazatelů NPV, IRR, reálné doby návratnosti Tsd a prosté doby návratnosti Ts.
        4. Souhrnné výsledky ekonomického vyhodnocení jsou pak prezentovány v tabulce vstupních hodnot a výsledků              ekonomického hodnocení.
VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stanovení vlivu stávajícího stavu na životní prostředí a dále pak vliv jednotlivých navržených opatření. Znečišťující látky
do ovzduší jsou sledovány především: NOx, CO, CO2, SO2, tuhé látky. Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj tepla byly vypočteny z emisních faktorů. Vyhodnocení se uvádí pro zdroje a spotřebu energie, které jsou předmětem energetického auditu.
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY
Doporučená varianta
Výběr optimální varianty je proveden pomocí více hodnotících kritérií:

       ► ekonomické hledisko
       ► environmentální hledisko
       ► technické hledisko
       ► provozní hledisko
       ► legislativní hledisko
       ► hledisko užitné hodnoty
ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
Stanovení okrajových podmínek
Uvedení cenové úrovně a vstupních podmínek, za kterých byl energetický audit zpracován.
Stanovisko a doporučení specialisty (auditora)
Závěry auditu mají vždy charakter doporučení a jsou kombinací názoru specialisty (auditora) a požadavků a zkušeností provozovatele objektu. Energetický specialista (auditor) navrhuje provedení jednoho nebo kombinaci více druhů opatření.
Evidenční list
Přehledný soubor, kde jsou uvedeny údaje o posuzovaném objektu nebo energetickém zařízení, jeho výchozí stav.
V evidenčním listě je uvedena jen jedna varianta doporučeného opatření. Jsou zde vyčísleny úspory energie, ekonomické hodnocení a ekologické hodnocení vybrané varianty. V závěru jsou údaje o energetickém specialistovi (auditorovi).
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU:
1.
2.
Průzkum
Vlastní prohlídka objektu, pořízení fotografií. Bez vlastního průzkumu nelze zpracovat kvalitní energetický audit.
 Miroslav Sáblík, energetický auditor
Datum: 01/2013
 ivanasablikova.vk@seznam.cz
Základní zásady a podmínky poskytování podpory
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 10 Závazných pokynů) na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
Místo realizace projektu, podporované typy staveb
3. Analýza stávajícího stavu
4. Návrhy na opatření
Závěry auditu mají vždy charakter doporučení a jsou kombinací názoru auditora a požadavků a zkušeností provozovatele objektu.
Formulace variant projektů úspor energie
Na základě výpočtu ekonomické efektivnosti jednotlivých opatření se sestavují varianty úsporných projektů.
Návrh variant
Varianta A:
Varianta B:
Výsledky ekonomického hodnocení
Energetické audity jsou často součástí dokumentace pro účely různých dotačních programů, jako například Nový PANEL, Zelená úsporám, Operační program životního prostředí, EKO-Energie apod. Rovněž je energetický audit nezbytným podkladem pro projekty financované formou EPC (Energy Performance Contracting = "Energetické služby se zárukou").

Možnost čerpání prostředků z dotačních programů nebo úvěr nemusí být hlavní důvod pro zpracování energetického auditu. Energetický audit může být vhodným nástrojem zodpovědného investora, kterému poslouží, jak nalézt úspory energie. Zpracovává se zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru. Energetický audit tedy soustřeďuje veškeré dostupné informace o energetickém hospodářství, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejího ekonomického vyhodnocení a výpočtu návratnosti vložených prostředků.
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že
a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem:
Povinnost zpracovat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit vzniká:

(1) Fyzickým a právnickým osobám s celkovou spotřebou energie ve výši 35 000 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

(2) Organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím s celkovou spotřebou energie ve výši 1 500 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.
Telefon: 577 321 306,      mobil: 734 584 587
a)
žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně1, nebo
žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).
Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie. Podporu nelze poskytnout
v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20% celkové plochy RD.
Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
Definice rodinného domu musí být naplněna pro budovu před realizací opatření a následně po celou dobu udržitelnosti.
Stanovení emisí.

Výběr optimální varianty.

Doporučení auditora1. Shromáždění podkladů

2. Vlastní průzkum

3. Analýza stávajícího stavu

4. Návrhy opatření

5. Formulace variant úsporných opatření (ekonomické hodnocení a hodnocení vlivu na životní prostředí)

6. Doporučená varianta

7. Stanovení okrajových podmínek

8. Zpráva o energetickém auditu

-
-
b)
c)
b)
c)
Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).
Obecné podmínky pro poskytování podpory
Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.
Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu.
Podpora může být poskytnuta na všechny úplné a řádně podané žádosti, které budou kryty disponibilními finančními prostředky.
Žadatel je povinen v případě souběžného financování z dalších veřejných zdrojů tuto skutečnost Fondu předem oznámit.
V případě zjištění nepovoleného dvojího financování a v případě korupce či prokázaného podvodu bude administrace žádosti ukončena, poskytnuté prostředky je žadatel povinen na výzvu Fondu vrátit.
Podporu nelze poskytnout na opatření a změny opatření, na která byla v minulosti přijata podpora z veřejných prostředků (např. v této nebo předešlých výzvách programu Nová zelená úsporám a obdobných), a u kterých neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory. Nelze ji poskytnout ani na opatření, která by snižovala ekologické přínosy těchto opatření, zejména opatření prováděná na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. instalace zdroje pro ohřev vody, termické
a fotovoltaické systémy.
Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace.
Oblast podpory – zateplení stávajících rodinných domů
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Výše podpory
Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč.
Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 100% celkových realizačních výdajů projektu.
Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. Podpora pro jednotlivé typy opatření je uvedena v tabulce 1 níže.
Tabulka 1: Výše podpory zateplení stávajících rodinných domů
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění (nepovinné).
Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
a)
b)
c)
Oblast podpory – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)
Výše podpory
a)
b)
Výše podpory
Tabulka 2: Výše podpory obnovitelných zdrojů energie
Technické požadavky
Solární termický systém musí být sestaven pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Tabulka 3: Požadované parametry pro solární termický ohřev vody
Solární fotovoltaický ohřev vody
Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.
2.
Solární termický ohřev vody
a)
a)
Tabulka 4: Požadované parametry pro solární fotovoltaický ohřev vody
Požadované dokumenty
Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti, a to v období od podání žádosti do konce doby udržitelnosti podporovaného opatření včetně předložení originálů dokumentů i v případech, kdy byly přijaty jejich prosté kopie nebo doložení čestným prohlášením.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU
1.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA
Dokumenty požadované k doložení realizace projektu
Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.
Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu, viz kapitola 2.1.
Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“)
Oznámení o spolufinancování projektu – předkládá se pouze v případě, že je projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů.
Dokument prokazující oprávněnost žadatele v případech, kdy některý ze členů nesplňuje podmínky programu např. osobu pečující o člena žadatelovy domácnosti, či o osobu které byl přidělen statut uprchlíka, apod.
3.
4.
1.
2.
Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU
Fotodokumentace stavby po provedení opatření.
Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena žadatelem
a členem MAS, nebo pracovníkem EKIS/M-EKIS (viz kapitola 10).
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA
Zpráva o instalaci OZE – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena dodavatelem solárního systému.
Žádosti o podporu je možné podávat na základě vyhlášené výzvy k podávání žádostí, která je zveřejněna před zahájením příjmu žádostí o poskytnutí podpory na webových stránkách programu. Žádosti je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření.
Dotační program na podporu úspor energie
V rámci mobilního energetického konzultačního a informačního střediska (M-EKIS) poskytujeme bezplatné poradenství Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) a dotační asistenci (podání žádosti NZÚ Light prostřednictvím AIS SFŽP ČR). Zpracováváme Zprávy o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) pro dotaci Nová zelená úsporám Light při podání žádosti a Zprávy o provedených opatřeních k doložení realizace projektu Nová zelená úsporám Light.
1.
2.
1.
Dokumenty požadované k doložení realizace projektu
Vyhlášení výzvy k podávání žádostí
Podání žádosti
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR, který je dostupný z webových stránek programu.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU A JEJÍ ADMINISTRACE
Další podrobné informace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu:
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Layout by
Solutions and Workshops for small Companies