» PENB
Od února 2009 zpracováváme tyhle průkazy pro budovy různých velikostí a různého využití. Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov jsou prováděny prostřednictvím oprávněné osoby evidované v seznamu energetických expertů u MPO :
PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
Rozdíl mezi Energetickým štítkem budovy a Energetickým průkazem budovy:
Energetický štítek budovy zavádí ČSN 730540-2 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla. Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku spotřebičů. Energetický štítek budovy tedy informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujícího objektu. Vyjadřuje úroveň obálky budovy z pohledu součinitele prostupu tepla a vyjadřuje se ve W/(m2.K) bez vlivu vytápění, přípravy teplé vody, větrání, chlazení, klimatizace a osvětlení.
Zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné.
K záměně pojmů dochází zřejmě tím, že součástí PENB je též grafická příloha, která opticky energetický štítek připomíná. Je však nutno zdůraznit, že grafické vyjádření u PENB
a energetického štítku obálky budovy vyjadřují zcela odlišné věci.
Důležité Informace o průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti – kdy je potřeba?
1. Prodej nebo pronájem
• prodej budovy nebo ucelené části budovy
• pronájem budovy
• pronájem ucelené části budovy (od 1. ledna 2016)
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchová po dobu 3 let, v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu,
f) předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost podle odstavce 3 průkaz nebo jeho kopii, a to do
1. 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz již opatřil, nebo
2. 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil.
Výjimky – kdy nemusí být průkaz zpracován
Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Připravovaná novela této vyhlášky mění od 1. 4. 2013 metodiku výpočtu energetické náročnosti budov, které se rozšíří o obsáhlejší výstup a také přináší objektivnější propočet použitím tzv. referenční budovy. Zároveň obsahuje nový vzor energetického průkazu i grafické vyjádření hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek.
Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění. Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 264/2020 Sb. Grafické znázornění průkazu
a) je stejné pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie, budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části,
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída“),
c) je umístěno symetricky na bílém podkladě formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) obsahuje hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu.
Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., se stanovují pro celkovou dodanou energii, primární energii z neobnovitelných zdrojů energie, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a použijí se v grafickém znázornění průkazu podle
přílohy č. 4 vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokumentem, který obsahuje několik součástí.
Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budovy je přehledné znázornění zařazení budovy do energetické třídy. Vyhovujícími jsou třídy A až C, od třídy D je již budova nevyhovující. Prakticky to znamená, že na budovu s energetickou třídou D a nižší nelze obdržet stavební povolení, pokud nedoložíme energetickým auditem nebo energetickým posudkem, že nelze daný objekt navrhnout tak, aby splňoval vyhovující třídy energetické náročnosti. (Technickou nebo ekonomickou neproveditelnost dané budovy.)
Energetická spotřeba budovy se počítá tzv. bilančním způsobem. PENB se proto nedá použít například jako podklad pro stanovení výkonu kotle na vytápění budovy! Bohužel se
z tohoto dokumentu nedozvíte, kolik skutečně protopíte. Průkaz slouží pro porovnání objektů mezi sebou za předpokladu jistých okrajových podmínek, které jsou odlišné
od reality.
Podklady pro zpracování PENBu
Zpracování podle vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Identifikační údaje budovy:
Údaje o budově
Všechny materiály je možné zaslat elektronicky (e-mailem), poštou nebo předat osobně. V případě novějších projektových dokumentací uvítáme i předání kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě – výkresy ve formátu dwg, dxf, pln. Ale postačí i .pdf nebo .jpg
Rozbor hodnocení budovy
• průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W/(m2.K)]
• teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,N [-]
• součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)], lineární součinitel prostupu tepla ψ [W/(m.K)] a bodový činitel prostupu tepla χ [W/(.K)]
• roční množství kondenzátu Mc,N [kg/(m2.a)] a možnost jeho odpaření [Mc Mev]
• součinitel spárové průvzdušnosti iLV,N [m3/s.m.Pa0,67] a celková průvzdušnost obálky budovy n50 [h-1]
• pokles dotykové teploty Δθ10,N [°C]
• pokles výsledné teploty místnosti Δθv,N (t) případně nejvyšší vzestup teploty v místnosti[°C].
Není možné jednoduše stanovit paušální cenu za zpracování PENB bez znalosti alespoň základních skutečností. Přibližné ceny jsou uvedeny v ceníku, odstupňované podle velikosti a složitosti objektu. Ceny jsou stanoveny vždy pro budovy, které mají pouze jeden druh vytápění a ohřev teplé vody (TV). Ceny slouží pouze k lepší orientaci zájemců. Vždy je nutno provést kalkulaci pro konkrétní objekt. Výsledná cena může být odlišná. Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Případné poštovné je již zahrnuto v ceně.

Poskytnutou dokumentaci Vám samozřejmě vrátíme tak, jak jsme si ji převzali.

Vypracovaný průkaz ENB si můžete vyzvednout nebo ho zasíláme Poštou.
Pokuty při nesplnění povinnosti
Pro stavebníky a vlastníky budov
V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, mu hrozí pokuta až do výše 200 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.
nebo autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu v oborech v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov a zapsána v seznamu vedeným MPO ČR.
Průkaz energetické náročnosti budovy (někdy také PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za rok. Zpracovává se podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
- Účelem zavedení PENB je snížení energetické náročnosti budov a přesnější vyjádření kvalit stavby, které bude ovlivňovat i její finanční ohodnocení při prodeji nebo pronájmu. Dalším důvodem je i snížení emisí CO2. Sektor budov se na spotřebě primárních energetických zdrojů podílí nemalým procentem, a proto je kladen důraz na snižování tohoto podílu.
Lednem 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, která stanovila povinnost prokazovat energetickou náročnost při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy)
s podlahovou plochou nad 1000 m2.
Oprávnění
Od 1. 1. 2013 vešla v platnost novela zákona, která dne 3. 10. 2012 vyšla tiskem ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2012 Sb. Podle téhle novely je povinen předložit průkaz energetické náročnosti každý vlastník budovy a bytové jednotky při jejím prodeji. Vlastník jednotky či objektu je tak povinný zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti a od 1. ledna 2016 i při pronájmu. Při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím, je vlastník povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy v originále nebo ověřené kopii.
k vypracování EA a PENB dle zákona č.406/2000 Sb.
Dále je třeba doložit PENB při pronájmu budovy, bytového domu nebo samostatného bytu.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je považován za zákonnou přílohu kupní smlouvy a prodávající se nepřiložením průkazu vystavuje kromě finanční pokuty
i možným problémům v budoucnu, protože následný majitel nemovitosti může kupní smlouvu rozporovat až 3 roky o nabytí nemovitosti a PENB zpětně vyžadovat.
Dále Potřebujete-li vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy, neváhejte nám zavolat na 577 321 306, 734 584 587 nebo napsat na ivanasablikova.vk@seznam.cz.
PENB - průkaz energetické náročnosti budovy - Průkaz ENB Vám vypracujeme za 3 - 5 dnů ode dne předání všech potřebných podkladů
- Posudek obsahuje 3 výtisky PENB k Vašemu domu
- V ceně PENBu je započítáno případné poštovné
- Průkaz ENB je platný 10 let
- Průkaz ENB pro budovu (bytový dům) je také současně platným průkazem pro jednotlivé bytové jednotky
- Zpracováváme hodnocení pro stávající i navrhované budovy
- Naše působnost pro vypracování PENB je v rámci celé České republiky v případě, že máte k dispozicia poskytnete nám (elektronickou formou, poštou, či osobně) kompletní stávající projektovou dokumentaci, včetně fotodokumentace. Popis potřebných podkladů, které budeme potřebovat pro zpracování viz. níže Vám pošleme.
Velmi často se lze setkat s termíny energetický štítek nebo energetický průkaz. Jedná se o nepřesnou terminologii. Zákon č. 406/2000 Sb. i jeho nová změna č. 318/2012 Sb. užívají výhradně termín průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je definován zákonem. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Vyjadřuje celkovou energetickou náročnost budovy vyjádřenou
v GJ a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh/(m2.rok).
2. Stávající budova
budovy užívané orgánem veřejné moci
• nad 500 m2 celkové energeticky vztažné plochy (od 1. července 2013)
• nad 250 m2 celkové energeticky vztažné plochy (od 1. července 2015)
• umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností,
3. Nová budova nebo změna budovy
• nová budova (výstavba nové budovy)
• větší změna dokončené budovy (přístavby, nástavby, rozšíření obytné plochy např. z kůlny… )
Povinnosti při prodeji / pronájmu
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, a informačních materiálech týkajících se budovy
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,
• nová budova (výstavba nové budovy)
• větší změna dokončené budovy (přístavby, nástavby, rozšíření obytné plochy např. z kůlny… )
b) předložit průkaz nebo jeho kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
c) předat průkaz nebo jeho kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
• a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
• b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, • c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
• d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
• e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
• f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely, • g) u budov zpravodajských služeb,
• h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
• i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
• j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
Co je dobré vědět
• platnost průkazu max. 10 let
• průkaz může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a )
• průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Stupnice pro zatřídění budovy je v rozsahu A až G energetické náročnosti. V současné době je minimální požadavek na rekonstruovanou a novou budovu stanoven jako mezní hranice třída C. Průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pro jakoukoliv budovu. Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov. Užitečný však může být i v dalších případech - například při prodeji, koupi či pronájmu budov.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) hodnotí budovu z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.
Výsledkem hodnocení PENB je celková spotřeba energií v kWh/m2.rok vstupujících do objektu s odečtením vyrobené energie alternativními systémy využívající obnovitelné přírodní zdroje – sluneční záření, energii vzduchu, vody a země. U kvalitně zatepleného objektu a s využitím alternativních systémů výroby energie se výrazně snižují budoucí náklady na provoz objektu na minimální úroveň.
Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb.
Grafické znázornění PENB dle novely vyhlášky od 1. 4. 2013
Grafické znázornění průkazu dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol obsahuje přehled údajů, které jsou důležité pro výpočet stupně energetické náročnosti. Jedná se o identifikační údaje budovy, dále o technické údaje budovy, klimatické údaje prostředí, ve kterém je (bude) budova vystavěna, údaje o vnitřním prostředí a základní údaje o technickém zařízení budovy (TZB). Jako poslední je tabulka s popisem doporučených opatření, které by mohly snížit energetickou náročnost budovy.
Přílohy průkazu energetické náročnosti. Stavebně-technické posouzení stavebních konstrukcí, že vypočtené parametry stavebních konstrukcí splňují normové požadavky.
vlastník nemovitosti, popř. stavebník - adresa, IČ, telefonické spojení, e-mail, atd.
adresa předmětné posuzované nemovitosti – domu
parcelní nebo pozemkové číslo, číslo listu vlastnictví, katastrální území, popř. okres
účel budovy, počet osob
(získáte ze stávající projektové dokumentace objektu):
Stavebně – architektonická část:
Technická zpráva
Celková situace stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí), ze které bude patrna orientace ke světovým stranám.
Půdorysy jednotlivých podlaží se všemi hlavními skladebnými rozměry, včetně polohy osazení oken a dveří
a jejich velikostí.
Řez (nebo řezy) s udáním světlých a konstrukčních výšek.
Pohledy
Popis skladeb konstrukcí obálky budovy – tj. podlah, obvodových stěn, stropů a střech.
Popis stavu oken a dveří (druh – stáří – typ zasklení) – v případě již částečných výměn i jejich rozpis.
Údaje o účelu (druhu) jednotlivých místností, případně individuální požadavky na vnitřní teplotu.
Fotografie objektu ze všech světových stran (postačí v digitální formě – např. e-mailem)
Technická část:
Vytápění - typ a výkon instalovaného kotle (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW).
Popis ohřevu a zásobníku teplé vody (TV) (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
Solární kolektory pro ohřev teplé vody – jsou-li nainstalovány (plocha m2, orientace na sv. stranu, sklon apod.).
Otopný systém - druh otopného systému (radiátory, podlahovka), rozvody, regulace…
Popis nuceného větrání – je-li instalováno.
Popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany).
Typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, úsporné žárovky apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
Tvorba ceny PENB
Zpracovatel energetického průkazu
Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná
Důležité pojmy
, což je energetický specialista (auditor)
Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (zdroj: zák. 318/2012 Sb.). Obálkou budovy se přitom rozumí všechny části teplosměnných obvodových konstrukcí, kterými prochází tepelné toky. Nejde tedy jen
o hranici mezi vnitřkem budovy a např. exteriérem, ale i konstrukce oddělující vnitřek od přilehlé zeminy nebo od sice vnitřního, ale nevytápěného prostoru.
Referenční budovou je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.
zákonem č. 406/2000 Sb. § 10 odst. 1 písm. b)
Energeticky vztažená plocha
Referenční budova
Typické užívání budovy
Typickým užíváním budovy je obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy; hodnoty typického užívání budovy jsou uvedeny v technické normalizační informaci stanovující hodnoty typického užívání budov a referenční klimatické údaje.
Systémová hranice
Systémovou hranicí je plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí ohraničujících zónu.
Zóna
Zónou je celá budova nebo její ucelená část s podobnými vlastnostmi vnitřního prostředí, režimem užívání a skladbou technických systémů.
Vnitřní prostředí
Vnitřním prostředím je prostředí uvnitř budovy nebo zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř budovy nebo zóny.
Energonositel
Energonositelem hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů.
Potřebná energie
Potřebou energií je energie, kterou je nutné dodat technickým systémům budovy pro zajištění požadované kvality vnitřního prostředí budovy pomocí jevů (vytápění, chlazení větrání…) bez zahrnutí účinností technických systémů.
Vypočtená spotřeba energie
Vypočtenou spotřebou energie je energie, která se stanoví z potřeby energie pro daný jev (vytápění, chlazení větrání…) se zahrnutím účinností technických systémů.
Dodaná energie
Dodanou energií je energie dodaná do budovy přes systémovou hranici, potřebná k zajištění typického užívání pomocí jevů (vytápění, chlazení větrání…).
Primární energie
Primární energií je energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie.
Faktor primární energie
Faktorem primární energie je koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie.
Faktor neobnovitelné primární energie
Faktorem neobnovitelné primární je energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie.
Větší změna již dokončené budovy
Podle zákona 406/2000 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. Větší změnou tedy je například:
• výměna oken v bytovém domě
• zateplení fasády
• často i výměna zdroje tepla na vytápění s vyregulováním otopné soustavy a podobně
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Layout by
Solutions and Workshops for small Companies
Úvod
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality