Zabýváme se především energetickým hodnocením potřebným k doložení sledovaných parametrů a stanovení výše podpory. Energetické hodnocení je potřebné pro oblast A – Zateplení a oblast B – Novostavba.
V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce. Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze památkově chráněné budovy.

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013.
Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 3 a splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb.
o energetické náročnosti budov ve znění platném při podání žádosti.
PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY
V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
a) Žadatelem může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele bytové jednoty, která tuto bytovou jednotku zakoupila od prvního vlastníka bytového domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí.
b) Podporu na nákup bytové jednotky nelze poskytnout v případě bytového domu, na který již byla v rámci programu poskytnuta podpora na jeho výstavbu.
c) Podporu lze poskytnout každému žadateli pouze jednou za dobu trvání programů NZU.
Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku.


Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 4.
8 Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
9 Klasifikační třída (energetické náročnosti budovy) dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
10 Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
11 Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI – Passive House Institute.


b) Na bytový dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze současně čerpat podporu z jiných oblastí podpory, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.
Základní podmínkou získání dotace pro oblasti podpory A a B je doložení odborného posudku, který se skládá ze dvou částí, tj. z projektové dokumentace a energetického hodnocení. Odborný posudek slouží také jako podklad pro určení maximální výše podpory.
Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole 7.3 a 7.4 Závazných pokynů.
Nabízíme zpracování energetického hodnocení pro oblasti podpory A a B v podprogramu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu – Bytové domy. Energetické hodnocení obsahuje všechny povinné přílohy, jako je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), stručné energetické posouzení s požadovanými schematickými nákresy budovy, protokoly požadovaných výpočtů apod. Dále je možné poskytnout poradenství při podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR, doložení realizace apod.
Od září 2023 se mění podmínky dotace NZÚ pro bytové domy. Nově jsou podmínky dotace děleny podle typu vlastníka bytového domu.
Závazné pokyny jsou děleny na tři kategorie:
- Pro žadatele – fyzické a právnické osoby
- pro žadatele – Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva
- pro žadatele – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované
BYTOVÉ DOMY
pro žadatele – fyzické a právnické osoby
PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY
Oblast A – ZATEPLENÍ
Podmínky pro oblast A
Výše podpory pro oblast A
Oblast B – NOVOSTAVBA
Výše podpory pro oblast B
Podmínky pro oblast B
c) Žadatelem o podporu na výstavbu bytového domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem bytového domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek programu. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou případy podpory nákupu bytové jednotky v novém bytovém domě, pro které jsou stanoveny specifické podmínky v čl. 4.2.3. Závazných pokynů.
d) Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
e) Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.
h) Větrací systém musí zajišťovat řízené větrání se zpětným získáváním tepla všech obytných místností a dalších místností
s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně domu.
i) Podmínky pro danou podoblast podpory musí být splněny nejpozději v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí.
j) Bytový dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie platné po 1. 1. 2022.
n) Barva nové fasády domu bude dle v zorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem (autorizovaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta (nebo obdobným, obcí zřízeným útvarem) nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce.
BYTOVÉ DOMY
pro žadatele – Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva
PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY
Zabýváme se především energetickým hodnocením potřebným k doložení sledovaných parametrů a stanovení výše podpory. Energetické hodnocení je potřebné pro oblast A – Zateplení.
Oblast A – ZATEPLENÍ
V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce. Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze památkově chráněné budovy.

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013.
Výše podpory pro oblast A
Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory, která zohledňuje např. náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 2. Nárok na podporu nevzniká, pokud pro daný typ konstrukce, či její významnou část, nelze doložit přímé realizační výdaje na provedení opatření.
Podmínky pro oblast A
Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 3 a splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb.
o energetické náročnosti budov ve znění platném při podání žádosti.
e) V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12 Závazných pokynů, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než
3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí. f) Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby. g) Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. h) Barva nové fasády domu bude dle vzorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem (autorizovaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta (nebo obdobným, obcí zřízeným útvarem) nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce nebo odpovídá původnímu barevnému řešení.
BYTOVÉ DOMY
pro žadatele – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované
PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY
Oblast A – ZATEPLENÍ
V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce. Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze památkově chráněné budovy.

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013.

Na bytový dům (popř. vymezenou bytovou jednotku v něm) nelze současně uplatňovat více žádostí v oblasti podpory A. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory
v rámci předchozí žádosti nebo po zpětvzetí předchozí žádosti, popř. po zastavení řízení o předchozí žádosti.
Výše podpory pro oblast A
Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory, která zohledňuje např. náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 2. Nárok na podporu nevzniká, pokud pro daný typ konstrukce, či její významnou část, nelze doložit přímé realizační výdaje na provedení opatření.
Podmínky pro oblast A
Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 3 a splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb.
o energetické náročnosti budov ve znění platném při podání žádosti.
e) V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12 závazných pokynů, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než
3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.
f) Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
g) Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
h) Barva nové fasády domu bude dle v zorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem (autorizovaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta (nebo obdobným, obcí zřízeným útvarem) nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce.
Úvod
» NZÚ Bytové domy
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Solutions and Workshops for small Companies
Layout by
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU A JEJÍ ADMINISTRACE
Podrobný postup podání žádosti a její administrace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu na webu programu Nová zelená úsporám.
Dotační program na podporu úspor energie
Nabízíme zpracování energetického hodnocení pro oblasti podpory A a B v podprogramu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu – Rodinné domy a Bytové domy. Poradenství při podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR.
Program Nová zelená úsporám je zaměřen na realizaci úsporných opatření při rekonstrukcích budovy, investic do energetických úspor
v novostavbách a podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie.
V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/bytove-domy/
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality