Úvod
Vítejte na stránkách energetického poradenství, které se zabývá energetickými výpočty a poradenství v oblasti úspor energií v budovách. Výpočty jsou zpracovávány energetickým specialistou (energetickým auditorem) zapsaným v seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu pod číslem 0995.
Před vyhlášením zákona č. 406/2000 Sb. jsem od roku 1999 spolupracoval na energetických auditech nebo spíše studiích, které byly přikládány k žádosti o dotace ze SFŽP. Po roce 2001 se zpřesnily podmínky a požadavky na energetické audity a energetické audity jsme začali zpracovávat podle nové vyhlášky č. 213/2001 Sb. Od té doby lze hovořit
o energetickém auditu. Postupem času se měnila nejen legislativa, ale i obsah a rozsah zpracování energetického auditu. Dříve byl energetický audit písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách. Nyní je energetickým auditem systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních. V červnu 2007 byla schválena vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, která byla v platnosti od 1. 7. 2007 a účinnost nabyla
1. 1. 2009. Od února 2009 jsme začali zpracovávat Průkazy energetické náročnosti budov a dodnes je hlavní náplní naší činnosti. Po vyhlášení dotačního programu Zelená úsporám jsme zpracovávali posudky především v oblasti „A“ Úspora energie na vytápění (zateplování) a v oblasti „C“ Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Dále pak zpracování energetických posudků, které byly nezbytnou součástí žádosti o podporu v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. I nadále zpracování energetického hodnocení pro potřeby k žádostem programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy. V posledních letech přibylo zpracování energetických posudků pro dotační tituly OPŽP, OPPIK, PANEL+, IROP a další.

Od 1. 1. 2013 je novelizací zákona 406/2000 Sb. nahrazen název „energetický auditor“ názvem "energetický specialista".

Díky možnostem internetu je naše působnost v rámci celé České republiky.
Energetický audit budov
Zpracování energetických auditů (bytové domy, administrativní budovy, vzdělávací zařízení, zdravotnické, sportovní, průmyslové a další objekty) dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a harmonizované technické normy upravující energetické audity (ČSN ISO 50002).
Energetický posudek
Zpracování energetických posudků (administrativní budovy, vzdělávací zařízení, zdravotnické, sportovní, průmyslové a další objekty) především pro posouzení proveditelnosti projektů financovaných z dotačních programů a vyhodnocení plnění parametrů realizovaných projektů z dotačních programů. dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku.
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov PENB (rodinné domy, byty, bytové domy, administrativní budovy, vzdělávací zařízení, objekty sportovní, společenské, zdravotnické, průmyslové) za účelem nové výstavby, prodeje, pronájmu apod. dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky
č. 264/2021 Sb. o energetické náročnosti budov.
Žádosti o dotace
Zpracování energetického hodnocení pro žádosti o dotace programu
Tepelná ztráta budovy
Výpočet tepelných ztrát slouží k vyhodnocení potřeby tepla pro vytápění budovy. Využití má především pro navrhování výkonu zdroje tepla, pro přiznání nízkého tarifu elektřiny při vytápění tepelným čerpadlem, pro navržení vhodné tloušťky zateplení, pro návrh velikosti otopných těles... Tepelné ztráty jsou počítány podle ČSN EN 12831: 2005 obálkovou metodou nebo po místnostech.
Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí
Posouzení tepelně-technických vlastností konstrukcí (vlhkostní posudky konstrukcí) Hodnocení: Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
Energetický štítek obálky budovy
Provádíme výpočet průměrného součinitele prostupu tepla Uem a zatřídění budovy klasifikační třídy tak, jak to požaduje závazná ČSN 730540:2. Podle ČSN 73 0540-2: 2011
Nová zelená
Poradenství při podání žádosti. Zpracování energetického hodnocení podprogramu NZÚ „Oprav dům po babičce“. Zdarma konzultace, návrhy opatření a zpracování potřebných podkladů k podání žádosti v programu
v rámci Národního plánu obnovy (rodinné domy, bytové domy).
Nová zelená úsporám Light
Mobilní energetické konzultační a informační
středisko M-EKIS
.
Služba garantovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu, která nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství o úsporách energie. Poradenství probíhá osobně, on-line (video konzultace) a přes internetový poradenský portál EFEKT formou webové konzultace v poradně i-EKIS prostřednictvím odkazu:
Poradenství a vypracování Zprávy o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) a Zprávy o provedených opatřeních pro žádosti v programu
.
úsporám
,
v rámci mobilního poradenství M-EKIS.
Nová zelená úsporám
Light
Informace o činnosti:
podat dotaz
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality