CO PROGRAM PODPOŘÍ
- cílíme především na mladé rodiny, podmínkou je ekonomická aktivita žadatele
- žádat mohou pouze fyzické osoby vlastnící rodinný nebo rekreační dům
- dotace formou ZÁLOHY
- na zateplení až 1 000 000 Kč a na další opatření dle limitů podpory, základní podpora (bez bonusů) na jednotlivá opatření (aktivity) v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů
- možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen
- rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě
- možné žádat pouze 1x za dobu trvání programu
- podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let (od doložení realizace)
- žádat lze i zpětně -způsobilé výdaje od 1. 1. 2021
ZÁKLADNÍ ZÁSADY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PODPORY
Oprávnění žadatelé a příjemci podpory
a) Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu, popř. se jedná o některý z případů popsaných
v kapitole 2.2 Závazných pokynů.
b) Podporu nelze poskytnout v případě že:
- žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu;
- předmětem žádosti je stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám
   v oblasti B;
- žadatelem je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, popř. to vylučují jiné, zákonem stanovené důvody.
c) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
d) Definice rodinného domu dle kapitoly 12 Závazných pokynů musí být naplněna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření)
a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy
v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
e) Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně
a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.
f) Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).
a) Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů.
b) Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
c) Základní podpora na jednotlivá opatření (aktivity) v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.
d) Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti a mít v ní trvalý pobyt po celou dobu udržitelnosti.
e) Parametry sloužící pro stanovení výše podpory se zaokrouhlují dle podmínek Závazných pokynů.
f) Není možné využít dvojího financování. Výjimky dle Závazných pokynů.
g) Podporu nelze poskytnout na opatření a změny opatření, na která byla v minulosti přijata podpora z veřejných prostředků, a u kterých neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory.
h) Podpora je považována za přijatou, pokud došlo k jejímu připsání na účet žadatele.
i) Podpora může být poskytnuta na všechny úplné a řádně podané žádosti, které budou kryty disponibilními finančními prostředky.
j) V případě zjištění nepovoleného dvojího financování, a v případě korupce či prokázaného podvodu bude administrace žádosti ukončena.
k) Žadatel je povinen dbát na dodržování zásad ochrany přírody. Jedná se zejména o ochranu volně žijících ptáků a létajících savců.
l) Materiály s obsahem azbestových vláken se řídí pravidly dle metodického pokynu Budovy s výskytem azbestu.
m) Podmínkou pro poskytnutí podpory je splnění relevantních požadavků stanovených Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH).
n) Žadatel musí nakládat se stavebním odpadem včetně použitých obalů dle hierarchie odpadového hospodářství.
o) Podporu nelze poskytovat v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory. p) Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20 % celkové plochy RD.
Podrobné podmínky v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY “Oprav dům po babičce“ na webu programu Nová zelená úsporám.
a) Žádost musí povinně obsahovat opatření v oblasti podpory A – zateplení, k tomuto opatření lze doplnit další opatření z ostatních oblastí podpory.
b) Žadatel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace podpořených opatření.
c) Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
d) Fond si vyhrazuje právo posoudit každé podání individuálně, zejména s ohledem na důvody hodné zvláštního zřetele či odstranění přílišné tvrdosti plynoucí z jinak řádného úředního postupu Fondu.
Podmínky pro oblast A
a) Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 3 a splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění platném při podání žádosti.
Tabulka 3 – Požadované parametry v oblasti A – zateplení
b) Je-li možnost dotčení létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, je vyžadováno stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb.
c) Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013.
d) V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12 Závazných pokynů, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než
3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům.
e) Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
f) Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
g) Barva nové fasády domu bude dle vzorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce nebo odpovídá původnímu barevnému řešení.
Podmínky pro podporu instalace stínicí techniky
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.
b) Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy, na kterém bude instalován příslušný stínicí systém.
c) V případě, že je u stejné výplně otvoru navrženo více podporovaných opatření stínicí techniky, výše podpory se nesčítá.
V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů tepla, popř. využití odpadního tepla v rodinných domech. Podporu v této oblasti lze poskytnout pouze v kombinaci
s oblastí podpory A.
Podrobné informace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY “Oprav dům po babičce“ na webu programu Nová zelená úsporám.
V této oblasti jsou podporována místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
Podpora v této oblasti je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A.
Podrobné informace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY “Oprav dům po babičce“ na webu programu Nová zelená úsporám.
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.
Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 2021, dostupný je na webových stránkách programu.
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.
Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.
Bonus je poskytován k žádostem s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.
Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.
Bonus je poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě, a to dítě vlastní, osvojené nebo v dlouhodobé pěstounské péči. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč za každé dítě v plné výchově žadatele a 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a to v okamžiku podání žádosti
V případě současného čerpání zvýhodněného úvěru, lze prostřednictvím samostatně vyhlášené výzvy požádat o bonus i na další děti narozené v období od podání žádosti
o podporu v tomto programu do roku 2030.
POŽADOVANÉ DOKUMENTY
Žadatel je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem. Dokumenty se předkládají v prosté kopii (není-li stanoveno jinak) prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“).
V případě, že jsou dokumenty předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen – na vyžádání Fondu – doložit jejich úřední překlad.
U žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se všechny dokumenty dokládají najednou, spolu s žádostí o podporu.
Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti, a to v období od podání žádosti do konce doby udržitelnosti podporovaného opatření, a to včetně předložení originálů dokumentů i v případech, kdy byly přijaty jejich prosté kopie.
Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu, předkládá žadatel v rámci evidence žádosti do AIS SFŽP ČR.
Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření.
Seznam všech potřebných dokumentů, způsob podání žádosti a její administrace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY “Oprav dům po babičce“ na webu programu Nová zelená úsporám.
Základní podmínkou získání dotace pro oblasti podpory Oprav dům po babičce je doložení odborného posudku, který se skládá ze dvou částí, tj. z projektové dokumentace a energetického hodnocení. Odborný posudek slouží také jako podklad pro splnění podmínek výše podpory.
Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole 7.3 a 7.4 Závazných pokynů.
Nabízíme zpracování energetického hodnocení pro oblasti podpory Oprav dům po babičce v podprogramu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu – Bytové domy. Energetické hodnocení obsahuje všechny povinné přílohy, jako je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), stručné energetické posouzení s požadovanými schematickými nákresy budovy, protokoly požadovaných výpočtů apod. Dále je možné poskytnout poradenství při podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR, doložení realizace apod.
- komplexní zateplení stávajících rodinných domů a rekreačních objektů (+ možná kombinace s dalšími oblastmi podpory: FVE, TČ, Dešťovka,…)
PRO KOHO JE URČEN
KOLIK PROGRAM PŘISPĚJE
CO SI POHLÍDAT
Místo realizace projektu, podporované typy staveb
Obecné podmínky pro stanovení a poskytování podpory
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/
Obecné podmínky pro stanovení a poskytování podpory
PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY
Tabulka 1 - přehled oblastí podpory
Oblast A – ZATEPLENÍ
V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
Na rodinný dům nelze současně uplatňovat více žádostí v oblasti podpory A. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo po zpětvzetí předchozí žádosti, popř. po zastavení řízení o předchozí žádosti.
Výše podpory pro oblast A
a) Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 1 000 000 Kč v této výzvě programu. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy (viz kapitola 4.5).
b) Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory, která zohledňuje například náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 2. Nárok na podporu nevzniká, pokud pro daný typ konstrukce, či její významnou část, nelze doložit přímé realizační výdaje na provedení opatření.
Tabulka 2 – Výše podpory v oblasti A – zateplení
Oblast C – ZDROJE ENERGIE
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/
Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/
Dotační bonusy
Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce
Kombinační bonus
Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu
Rodinný bonus
Dokumenty požadované při podání žádosti
Dokumenty požadované k doložení realizace projektu
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Solutions and Workshops for small Companies
Layout by
Dotační program na podporu úspor energie
Úvod
» NZÚ "Po babičce"
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality