Úvod
» Energetický audit
Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v § 9. Náležitosti energetického auditu jsou dány vyhláškou č. 140/2021 Sb. o energetickém Auditu. Způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu s harmonizovanou technickou normou ČSN ISO 50002 a ČSN EN 16247 1,2,3,4.

Kdo může energetický audit zpracovávat?
Energetický audit může zpracovávat pouze energetický specialista (dříve energetický auditor) podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a). Energetický specialista se prokazuje platným osvědčením, které vydá po vykonané zkoušce MPO ČR a je zapsán v
Kdy nechat zpracovat energetický audit?
Související ČSN se zpracováním EA
•ČSN EN 16247-1 - obecné požadavky,
•ČSN EN 16247-2 - budovy,
•ČSN EN 16247-3 - procesy,
•ČSN EN 16247-4 - doprava,
•ČSN EN 16247-5 - kompetence energetických auditorů
Povinnost zpracovat energetický audit
Podle ČSN ISO 50002 Energetické audity se postup energetického auditu skládá z následujících fází:
a) plánování energetického auditu
b) úvodní jednání a sběr dat
c) plán měření
d) uskutečnění návštěvy na místě
e) analýza
f) zprávy z energetického auditu
g) závěrečné jednání
Náležitosti energetického auditu
(1) Energetický specialista se dohodne se zadavatelem energetického auditu na plánu energetického auditu. Obsah plánu energetického auditu je uveden v příloze č. 2 vyhlášky 140/2021 Sb..
(2) Plán energetického auditu podepsaný zadavatelem nebo jeho zástupcem a energetickým specialistou je součástí přílohy zprávy o provedeném energetickém auditu.
(3) Plán energetického auditu je možné v průběhu provádění energetického auditu aktualizovat formou dodatku, který je součástí přílohy zprávy o provedeném energetickém auditu.
(4) Energetický specialista si vyžádá od zadavatele podklady ke vstupním údajům potřebným pro provedení energetického auditu.
(5) Energetický specialista může v průběhu procesu energetického auditu seznam podkladů upřesnit. Konečný přehled vyžádaných a skutečně poskytnutých podkladů pro provedení energetického auditu uvede energetický specialista v příloze zprávy o provedeném energetickém auditu.
HODNOCENÍ SOUČASNÉ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVU BUDOVY
- Identifikační údaje
- Shromáždění podkladů
- Vlastní průzkum
- Popis výchozího stavu
- Zhodnocení výchozího stavu
NÁVRHY OPATŘENÍ
- Formulace variant úsporných opatření Návrhy vybraných variant
EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ
VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY
- Doporučená varianta
ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
- Stanovení okrajových podmínek
- Stanovisko a doporučení specialisty (auditora)
- Evidenční list
HODNOCENÍ SOUČASNÉ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVU BUDOVY
Energetický audit
Údaje o zadavateli energetického auditu, o předmětu energetického auditu (budovy nebo zařízení) a údaje o zpracovateli. Zakázka podle zákona č. 318/2012 Sb. ave znění příslušného prováděcího předpisu – vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Shromáždění podkladů
Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech. Podklady o nákupu všech druhů energií vstupujících do objektu (faktury), peněžní náklady na spotřebovanou energii, pracovní nebo provozní doba, údaje o výrobě. Smluvní závazky na dodavatele energií. Spotřeby energií za poslední 3 roky. Roky nemusí být kalendářní, ale musí být ucelené. Projektová dokumentace daného objektu, včetně změn a případných rekonstrukcí.

Vlastní průzkum
Vlastní prohlídka objektu, pořízení fotografií. Bez vlastního průzkumu nelze zpracovat kvalitní energetický audit.

Popis výchozího stavu: Vlastní energetické zdroje. Popis a stav zdroje vytápění a zdroje přípravy teplé vody. Popis páteřních a hlavních rozvodů energie. Údaje o budovách – tepelně-technické vlastnosti. Stav fasády, oken, podlah, stropu a střechy. Stav osvětlovací soustavy a elektroinstalace.

Zhodnocení výchozího stavu
Vlastní základní technické ukazatele. Roční využití instalovaného elektrického výkonu. Budovy – stanoví se tepelně technické vlastnosti. Kontrola stavu rozvodů tepelné energie. Zde je důležité všechny součásti hodnoceného objektu podrobit hodnocení s jednotnou rozlišovací úrovní, to znamená neupřednostňovat některou z hodnocených oblastí na úkor jiné.
Ekonomické vyhodnocení je jiné než technické. Platí zákon ekonomie času. Proto se k ekonomickému hodnocení používají následující metody hodnocení:
1.
prostá doba návratnosti
[ Ts ] (roky)
2.
reálná doba návratnosti
[ Tsd ] (roky)
3.
čistá současná hodnota
[ NPV ] (Kč)
4.
Návrhy opatření ke snížení spotřeby energie
Návrh efektivních a ekonomických opatření snižující spotřebu a náklady na energii. Opatření mohou být beznákladová (Například správné nastavení již existující regulace topného nebo chladicího systému nebo pouhá změna sazby za odběr elektrické energie.) nebo nízkonákladová (např. výměna čerpadel) a vysokonákladová (např. zateplení budovy). Opatření navržená auditem by měla postihnout všechny energetické systémy v budově a měla by být technicky proveditelná.
vnitřní výnosové procento
[ IRR ] (%)
Ekonomické vyhodnocení projektů úspor energie
                                    (cash flow) v daném roce se pro opatření navržená a hodnocená v rámci energetického auditu stanovuje takto:
- Plán energetického auditu a podklady potřebné pro EA
- Obsah zprávy o provedeném energetickém auditu
- Souhrn energetického auditu
- Vymezení předmětu EA
- Podrobnosti zprávy o EA
- Příležitosti ke snížení energetické náročnosti
- Přílohy zprávy o EA
- Ekonomické hodnocení
- Ekologické hodnocení
Čistý tok hotovosti
A/ nízkonákladová opatření
Cash flow (CF) = Úspory (U) – Mimořádné náklady na opravy a údržbu spojené s dosažením úspor energie (NPM)
kde:
Úspory (Ú) se stanoví jako rozdíl ročních provozních nákladů před a po realizaci opatření včetně případných změn tržeb
za energii, přičemž jejich výše se opakuje po dobu trvání realizovaného opatření.
Mimořádné provozní náklady (NPM) jsou provozní náklady vyvolané realizací předmětného opatření v rámci mimořádných opravárenských a údržbových činností.
B/ Vysokonákladová opatření
Cash flow (CF) = Úspory (U) – Investiční náklady (IN)
kde:
Úspory (U) - reprezentují změnu provozních nákladů vyvolaných realizací opatření a stanoví se jako rozdíl provozních nákladů před realizací a po realizaci opatření. Rovněž zahrnují změny tržeb za prodej energie. Tato komponenta zahrnuje tedy úspory nákladů na energii vyplývající z upravené energetické bilance, změnu dalších provozních nákladů jako jsou mzdy, servisní služby, opravy, provozní hmoty a rovněž změnu tržeb za prodej energie.
Význam použitých symbolů je následující:
CF        - roční hodnota toku hotovosti (cash flow)
DCF     - diskontovaný tok hotovosti
U          - úspory nákladů vlivem realizace hodnoceného opatření
NPM   - mimořádné provozní náklady spojené s realizací provozních opatření v auditovaném systému výroby, distribuce a                 užití energie
IN        - investiční náklady celkem, které je nutné vynaložit na realizaci navrženého opatření
D          - dotace investičního záměru
Dz        - daň ze zisku
NSP     - splátky investičního úvěru
INCZ   - cizí kapitálové zdroje jako bankovní úvěry, obligace apod.
NU       - úroky z úvěrů
           - diskontní míra
Th         - doba hodnocení
Tsd         - reálná doba návratnosti investice
Pro správné pochopení a interpretaci výše uvedených ukazatelů uvádíme stručnou charakteristiku jednotlivých komponent těchto kritérií.
Investiční náklady – zahrnují všechny náklady kapitálového charakteru, které je nezbytné vynaložit za účelem opatření nových energetických zařízení a zabezpečení jejich provozu. Mají charakter jednorázových nákladů a jsou dlouhodobě vázány. Jedná se zejména o náklady spojené s koupí a montáží technologických zařízení a stavebních konstrukcí a zpracování projektové dokumentace.
Provozní náklady - zahrnují náklady spojené s provozem auditovaného systému a obsahují zejména spotřebu přímého a nepřímého materiálu, paliv a energie, služby zahrnující zejména náklady na opravy a údržbu, dopravu a spoje atd, osobní náklady tvořené souhrnem mezd, pojištění, odměn a ostatních osobních nákladů, ostatní náklady, které zahrnují zejména daně a poplatky a ostatní provozní náklady.
Mimořádné provozní náklady – reprezentují náklady spojené opatřeními navrženými auditorem ve stávajícím energetickém systému v rámci provozně - technických opatření. Jedná se zejména o spotřebu materiálu, služeb, osobních nákladů a dalších provozních nákladů, které je nezbytné vynaložit za účelem realizace předmětného opatření.
Úspory – lze vyjádřit dvojím způsobem a to buď jako rozdíl provozních nákladů před realizací opatření a po realizaci opatření, nebo jako úsporu paliv a energie vynásobené jednotkovými cenami za nákup. Součástí těchto úspor mohou rovněž být zvýšené tržby z prodeje energie vlivem realizovaného opatření.
Čistá současná hodnota – reprezentuje diskontovaný součet rozdílů příjmů a výdajů v jednotlivých letech hodnoceného období navrženého projektu úspor energie. Přepočet se provádí pomocí diskontního činitele za účelem přepočtu na současnou hodnotu. NPV se vyjadřuje za účelem stanovení ekonomické efektivnosti jednak celkového kapitálu použitého k financování úsporného projektu bez ohledu na poskytovatele kapitálu, jednak kapitálu vloženého pouze investorem. Jedná se pak
o hodnocení z pohledu projektu a hodnocení z pohledu investora.
Úroky z úvěrů - závisí na podílu bankovních úvěrů na celkových investičních nákladech, které je nutné vynaložit na realizaci navržených úsporných opatření, výši úrokové míry a doby splácení úvěru.Splácení úvěrů se provádí různým způsobem jako např. individuálně, rovnoměrně či anuitně. Ve výpočtech z hlediska projektu se převážně používá anuitního splácení a při hodnocení z hlediska investora se používá rovnoměrného splácení.
Odpisy – patří do nákladů, které však nejsou výdaji, neboť zůstávají k dispozici firmě a jejich použití je možné pro různé účely (např. pro splácení investičních úvěrů). Vliv odpisů se bezprostředně projevuje v základně pro výpočet daně ze zisku a
z hlediska cash flow je na straně příjmů. Propočet odpisů se provádí pomocí odpisových sazeb pro jednotlivé odpisové skupiny. Výše těchto sazeb je definována zákonem o dani z příjmů. Při propočtech ekonomické efektivnosti se nejčastěji používá rovnoměrného odepisování.
Daň ze zisku (příjmu) – se stanovuje jako součin sazby daně z příjmu (u podniků činí v současné době 24%) a tzv. základny daně ze zisku. Tato základna se stanoví jako rozdíl zisku před zdaněním korigovaná o připočitatelné a odpočitatelné položky. Jednou z důležitých odpočitatelných položek je odpočet 10% ze vstupní hodnoty nově pořizované investice zařazené
do odpisové skupiny 1, 2 a 3. Tento odpočet se provádí v prvém roce provozu předmětného zařízení.
Druhá fáze ekonomického hodnocení je pak zaměřena na vyhodnocení ekonomické efektivnosti variant úsporných opatření sestavených z množiny formulovaných úsporných opatření. Jednotlivé varianty jsou tvořeny souborem dílčích úsporných opatření, které se liší energetickým, ekonomickým a ekologickým efektem.
Ekonomické hodnocení variant úsporných opatření se provádí na bázi těchto kriteriálních ukazatelů:
    ●  prostá doba návratnosti
    ●  reálná doba návratnosti
    ●  čistá současná hodnota toku hotovosti
    ●  vnitřní výnosové procento.

Ve výpočtech se přínosy uvažují v cenové úrovni roku realizace projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané státní podpory a neobsahují náklady na opatření k odstranění zanedbané údržby.

Za optimální variantu je považována ta z posuzovaných variant souboru úsporných opatření, která dosahuje nejlepších hodnot předmětných kriteriálních ukazatelů tj. maxima hodnoty NPV a IRR a minima reálné doby návratnosti resp. prosté doby návratnosti.
V případě energetického auditu pro příspěvkové organizace zřízené správním orgánem se rovněž provádí posouzení z hlediska možnosti financování projektů energetických služeb formou dodavatelského úvěru EPC ).
Při tomto hodnocení je postupováno takto:
        1. Vytvoří se varianty úsporných opatření, přičemž jedna z těchto variant je sestavena z dílčích úsporných opatření              technického a organizačního charakteru s prostou dobou návratnosti nepřekračující polovinu stanovené odpisové doby
             (podle účetního hlediska) příslušného hmotného majetku (energetické hospodářství a budovy). Jedná se o variantu              vhodnou pro financování projektů energetických služeb formou dodavatelského úvěru (pracovně označovaná jako              varianta EPC ).
        2. Zformulovaná varianta EPC je ve zprávě kvantifikována v podobě tabulky k výpočtu dle přílohy č.7 vyhlášky              425/2004 Sb. Jednotlivé řádky reprezentují dílčí úsporná opatření charakterizovaná výší investičních výdajů, ročních              úspor energie, ročních úspor nákladů na energii, ročních úspor na osobní výdaje, ročních úspor ostatních výdajů a              celkových ročních úspor nákladů.
        3. Takto zformulované varianty úsporných opatření jsou dále podrobeny ekonomickému vyhodnocení na bázi              kriteriálních ukazatelů NPV, IRR, reálné doby návratnosti Tsd a prosté doby návratnosti Ts.
        4. Souhrnné výsledky ekonomického vyhodnocení jsou pak prezentovány v tabulce vstupních hodnot a výsledků              ekonomického hodnocení.
VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stanovení vlivu stávajícího stavu na životní prostředí a dále pak vliv jednotlivých navržených opatření. Znečišťující látky
do ovzduší jsou sledovány především: NOx, CO, CO2, SO2, tuhé látky. Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj tepla byly vypočteny z emisních faktorů. Vyhodnocení se uvádí pro zdroje a spotřebu energie, které jsou předmětem energetického auditu.
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY
Doporučená varianta
Výběr optimální varianty je proveden pomocí více hodnotících kritérií:

       ► ekonomické hledisko
       ► environmentální hledisko
       ► technické hledisko
       ► provozní hledisko
       ► legislativní hledisko
       ► hledisko užitné hodnoty
ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
Stanovení okrajových podmínek
Uvedení cenové úrovně a vstupních podmínek, za kterých byl energetický audit zpracován.
Stanovisko a doporučení specialisty (auditora)
Závěry auditu mají vždy charakter doporučení a jsou kombinací názoru specialisty (auditora) a požadavků a zkušeností provozovatele objektu. Energetický specialista (auditor) navrhuje provedení jednoho nebo kombinaci více druhů opatření.
Evidenční list
Přehledný soubor, kde jsou uvedeny údaje o posuzovaném objektu nebo energetickém zařízení, jeho výchozí stav.
V evidenčním listě je uvedena jen jedna varianta doporučeného opatření. Jsou zde vyčísleny úspory energie, ekonomické hodnocení a ekologické hodnocení vybrané varianty. V závěru jsou údaje o energetickém specialistovi (auditorovi).
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU:
1.
2.
Průzkum
Vlastní prohlídka objektu, pořízení fotografií. Bez vlastního průzkumu nelze zpracovat kvalitní energetický audit.
 Miroslav Sáblík, energetický auditor
Datum: 01/2013
 ivanasablikova.vk@seznam.cz
Energetický audit- definice podle § 2, písm. n
energetickým auditem je systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních,
Kdo má povinnost zpracovat energetický audit?
Podnikatel s více jak 250 zaměstnanci nebo 1,3 mld ročního obratu
Podnikatel s větší roční spotřebou EH než 5 000 MWh
Orgán veřejné moci s větší roční spotřebou EH než 500 MWh
Povinnost provedení energetického auditu se nevztahuje na energetické hospodářství (EH) s nižší roční spotřebou, než 200 MWh. Energetický audit se neprovádí, pokud má povinná osoba pro EH certifikovaný systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 (EnMS). Energetický audit provedený podle odstavců 2 a 3 § 9 zákona 406/2000 Sb. platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti energetického auditu posoudí dotčená osoba podle odstavce 2 data o nakládání s energií
a osoba podle odstavce 3 data o spotřebě energie za 2 roky předcházející ukončení platnosti energetického auditu.
Kdy zpracovat energetický audit?
Pokud podnikatel dle odstavce 1 § 9 zákona 406/2000 Sb. splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.
V případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh. Energetický audit musí být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti.
Při provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu.
§4 Plán energetického auditu a podklady potřebné k provedení energetického auditu
STANOVENÍ TECHNICKY DOSAŽITELNÝCH OPATŘENÍ
- Návrhy opatření ke snížení spotřeby energie
HODNOCENÍ SOUČASNÉ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVU BUDOVY
STANOVENÍ TECHNICKY DOSAŽITELNÝCH OPATŘENÍ
NÁVRHY OPATŘENÍ
Formulace variant úsporných opatření
Stanoví návrhy vybraných variant. Zde je důležité, aby technicky proveditelné návrhy byly efektivní z pohledu celkového provozu budovy. Dále by také měly být alespoň rámcově v souladu s potřebami zadavatele auditu.
3. Analýza stávajícího stavu
4. Návrhy na opatření
Závěry auditu mají vždy charakter doporučení a jsou kombinací názoru auditora a požadavků a zkušeností provozovatele objektu.
Formulace variant projektů úspor energie
Na základě výpočtu ekonomické efektivnosti jednotlivých opatření se sestavují varianty úsporných projektů.
Návrh variant
Varianta A:
Varianta B:
Výsledky ekonomického hodnocení
Energetické audity jsou často součástí dokumentace pro účely různých dotačních programů, jako například Nový PANEL, Zelená úsporám, Operační program životního prostředí, EKO-Energie apod. Rovněž je energetický audit nezbytným podkladem pro projekty financované formou EPC (Energy Performance Contracting = "Energetické služby se zárukou").

Možnost čerpání prostředků z dotačních programů nebo úvěr nemusí být hlavní důvod pro zpracování energetického auditu. Energetický audit může být vhodným nástrojem zodpovědného investora, kterému poslouží, jak nalézt úspory energie. Zpracovává se zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru. Energetický audit tedy soustřeďuje veškeré dostupné informace o energetickém hospodářství, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejího ekonomického vyhodnocení a výpočtu návratnosti vložených prostředků.
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že
a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem:
Povinnost zpracovat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit vzniká:

(1) Fyzickým a právnickým osobám s celkovou spotřebou energie ve výši 35 000 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

(2) Organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím s celkovou spotřebou energie ve výši 1 500 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.
Telefon: 577 321 306,      mobil: 734 584 587
Seznamu energetických specialistů
zpracovává firma, pak odpovědnost za audit přebírá vždy jedna konkrétní osoba
Stanovení emisí.

Výběr optimální varianty.

Doporučení auditora1. Shromáždění podkladů

2. Vlastní průzkum

3. Analýza stávajícího stavu

4. Návrhy opatření

5. Formulace variant úsporných opatření (ekonomické hodnocení a hodnocení vlivu na životní prostředí)

6. Doporučená varianta

7. Stanovení okrajových podmínek

8. Zpráva o energetickém auditu

Základní informace o energetickém auditu
. Pokud energetický audit
- energetický specialista jako fyzická osoba. V našem případě je energetickým specialistou s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků a zpracování průkazů budov Miroslav Sáblík s oprávněním číslo 0995.
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Layout by
Solutions and Workshops for small Companies