Oprávnění žadatelé a příjemci podpory
Žadatelem o podporu může být pouze:
v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost
a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Žadatel, případně územně samosprávný celek, za který podává žádost jeho příspěvková organizace, musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno
o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10 Závazných pokynů.
-
a)
vlastník, stavebník, nabyvatel (také zájemce o koupi) nového rodinného domu i příspěvková organizace zřízená v souladu rozpočtovými pravidly územních celků.
Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy či stavby po celou dobu administrace žádosti. Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10 Závazných pokynů.
b)
c)
b)
c)
-
-
-
Podporu nelze poskytnout v případě že:
žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu,
žadatel je podnikem v obtížích (v případě relevantních typů veřejné podpory),
Místo realizace projektu, podporované typy staveb
a)
d)
-
-
žadatelem je obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
žadatelem je osoba na kterou se vztahují mezinárodní sankce, popř. to vylučují jiné, zákonem stanovené důvody.
Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech1 na území České republiky.
Definice rodinného domu dle kapitoly 12 Závaznzných pokynů musí být naplněna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření)
a následně po celou dobu udržitelnosti. V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
-
Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci1, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.
Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).
Obecné podmínky pro stanovení a poskytování podpory
Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných Fondu a za soulad návrhu a realizace opatření s obecně závaznými právními předpisy a předloženým odborným posudkem.
Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Platby provedené před tímto datem (včetně záloh) nejsou způsobilým výdajem.
Základní podpora (bez bonusů uvedených v kapitole 4.5 Dotační bonusy) na jednotlivá opatření (aktivity) v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.
Parametry sloužící pro stanovení výše podpory (součet ploch konstrukcí v m2, objem v m3, výkon v kW a kapacita v kWh) se zaokrouhlují na setiny, vždy směrem dolů. Hodnoty součinitele prostupu tepla, průměrného součinitele prostupu tepla a účinnosti (zdrojů, zpětného získávání tepla apod.) navrhovaných výrobků jsou pro účel srovnání s hodnotami požadovanými pro splnění podmínek programu porovnávány matematicky zaokrouhlené na dvě nebo více platných míst. Hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění a vypočtené spotřeby energií vyjádřené v kWh/m2 se zaokrouhlují na celá čísla dle matematických pravidel, vypočtené úspory na desetiny procent.
V rámci zamezení dvojího financování žadatel není oprávněn na v žádosti navrhovaná opatření čerpat prostředky z jiných Fondů EU, jiných nástrojů EU či národních veřejných prostředků s výjimkou vlastních zdrojů žadatele nebo takových typů dotací, u kterých je takové použití v jejich podmínkách předpokládáno. Při využití takových veřejných prostředků je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit Fondu nejpozději společně s doložením dokumentů k doložení realizace a zajistit, aby byly tyto prostředky v předkládaných dokladech důsledně odděleny a bylo možné prokázat, že nedochází nedovolenému překryvu jednotlivých podpor. K doložení realizace projektu žadatel předloží vyčíslení získané (předpokládané) podpory z jednotlivých veřejných zdrojů na pokrytí přímých realizačních výdajů opatření. Fond je oprávněn provést úpravu výše poskytnuté podpory tak, aby souhrnná výše podpory z veřejných zdrojů nepřesahovala doložené přímé realizační výdaje pro jednotlivá opatření, popř. omezení vyplývající pravidel veřejné podpory apod.
Je-li to pro žadatele relevantní, veškeré výdaje projektu musí vést buď v účetnictví (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) nebo daňové evidenci (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.
Podporu nelze poskytnout na opatření a změny opatření, na která byla v minulosti přijata podpora z veřejných prostředků, a u kterých neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory. Nelze ji poskytnout ani na opatření, která by snižovala ekologické přínosy těchto opatření, zejména opatření prováděná na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. výměna či instalace zdroje tepla na vytápění, instalace zdroje pro ohřev vody, termické a fotovoltaické systémy, a to včetně OZE instalovaných jako součást podporované novostavby v oblasti podpory B této nebo předešlých výzev programů NZU a obdobných.
Podpora je považována za přijatou, pokud došlo k jejímu připsání na účet žadatele, a to i v případech, kdy později byla vrácena.
Podpora může být poskytnuta na všechny úplné a řádně podané žádosti, které budou kryty disponibilními finančními prostředky.
V případě zjištění nepovoleného dvojího financování, střetu zájmů2, zjištění nezapsání skutečných majitelů v evidenci, pokud tam měli být zapsáni, a v případě korupce či prokázaného podvodu bude administrace žádosti ukončena
Žadatel je povinen dbát na dodržování zásad ochrany přírody, řídit se jimi při návrhu a realizaci opatření, zejména dodržet ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ochranu volně žijících ptáků a létajících savců. Podmínky zajištění jejich ochrany v kontextu předmětu podpory jsou uvedeny v metodických pokynech Ochrana volně žijících ptáků, Rorýs obecný (Apus apus) a zástupci netopýrů (Microchiroptera) a Nárazy volně žijících ptáků do skel.
Při provádění změn dokončených budov s výskytem konstrukčních prvků a materiálů s obsahem azbestových vláken je žadatel povinen postupovat dle metodického pokynu Budovy s výskytem azbestu.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je splnění relevantních požadavků stanovených Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01). Žadatel tyto požadavky splní tím, že dodrží požadavky těchto závazných pokynů.
Žadatel musí nakládat se stavebním odpadem včetně použitých obalů dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY
Tabulka 1 – Přehled oblastí podpory
Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 950 000 Kč v této výzvě programu. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy).
Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory, která zohledňuje například náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 2. Nárok na podporu nevzniká, pokud pro daný typ konstrukce, či její významnou část, nelze doložit přímé realizační výdaje na provedení opatření.
V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
a)
b)
Tabulka 2 – Výše podpory v oblasti A – zateplení
Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 3 a splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb.
o energetické náročnosti budov ve znění platném při podání žádosti.
Tabulka 3 – Požadované parametry v oblasti A – zateplení
Výše podpory pro oblast A
Podmínky pro oblast A
a)
Památkově chráněné budovy mohou při splnění příslušných podmínek využít jakoukoliv podoblast podpory. V případě, kdy žadatel doloží stanovisko orgánu památkové péče, ze kterého vyplývají taková omezení, která nedovolují provést na podstatné části obálky budovy opatření pro snížení energetické náročnosti nebo jsou pro ně předepsány podmínky omezující dosažitelné hodnoty součinitele prostupu tepla (omezení maximální tloušťky zateplení), může podat žádost v podoblasti „A-Památky“
Je-li možnost dotčení létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory, je vyžadováno stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013.
V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12 Závazných podmínek, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.
Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
Barva nové fasády domu bude dle vzorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce nebo odpovídá původnímu barevnému řešení.
Podmínky pro podporu instalace stínicí techniky
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.
Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy, na kterém bude instalován příslušný stínicí systém
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
V případě, že je u stejné výplně otvoru navrženo více podporovaných opatření stínicí techniky, výše podpory se nesčítá.
c)
Dokumenty požadované při podání žádosti
Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu, předkládá žadatel v rámci evidence žádosti do AIS SFŽP ČR.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ PRO OBLAST PODPORY A - ZATEPLENÍ
Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kapitole 7 Závazných pokynů.
Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu
Prohlášení žadatele, že má zajištěn souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory – pouze v případě, že objekt, na který se žádá
o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Prohlášení žadatel učiní přijetím textu čestného prohlášení v systému AIS.
Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový nástroj je k dispozici na webových stránkách programu. Jako součást výpočtu budou připojeny dokumenty dokládající zadávané hodnoty a vlastnosti navrhovaných materiálů.
Dokumenty požadované k doložení realizace projektu
1.
2.
3.
Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.
Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – předkládá se pouze je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v souvislosti
s možným dotčením létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory.
4.
5.
Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU
Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu
a parametrech dle schválené žádosti
– jedná se o doklady prokazující řádné a úplné dokončení všech navrhovaných opatření a jejich provedení v souladu se schválenou žádostí. Rozsah těchto dokumentů je pro každou žádost individuální dle podporovaných opatření a místních podmínek, jedná se zejména o:
Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru – předkládá se pouze pro oblast podpory A a oblast podpory B. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Není požadována v případě podpory na nákup nového rodinného domu, oblast podpory B.
Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků
a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají podstatný vliv na splnění podmínek programu,
Fotodokumentace provedeného opatření
Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. V případě veřejné podpory dle nařízení EK č. 651/2014 GBER jde o:
V případě podpory malého rozsahu de minimis pak čestné prohlášení žadatele o podporách de minimis dle vzoru zveřejněného na webových stránkách programu.
Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů – předkládají pouze žadatelé, kteří jsou zadavateli dle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Formulář prohlášení je k dispozici na webových stránkách programu.
1.
a.
c.
d.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA
1.
-
Dokumenty k veřejným zakázkám – předkládají je pouze žadatelé, kteří jsou zadavateli dle §4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Součástí jsou i účetní doklady za realizaci opatření (např. faktury, včetně zálohových) včetně potvrzení o jejich úhradě (výpis z účtu, výpis z internetového bankovnictví apod.).
3.
4.
5.
prohlášení žadatele o velikosti podniku,
prohlášení žadatele o inkasním příkazu,
podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda žadatel není podnikem v obtížích
2.
Nabízíme zpracování energetického hodnocení pro oblasti podpory A a B v podprogramu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu – Rodinné domy a Bytové domy. Poradenství při podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR.
Program Nová zelená úsporám je zaměřen na realizaci úsporných opatření při rekonstrukcích budovy, investic do energetických úspor
v novostavbách a podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie.
V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
-
OBLAST A - zateplení
-
-
Oznámení o spolufinancování projektu ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů dle kap. 2.3, odst. e) – předkládá se pouze v případě, že je projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů.
Čestné prohlášení o zapsání skutečných majitelů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění – předkládá se pouze v případě, že je žadatelem obchodní společnost nebo fond.
OBLAST B - novostavba
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU A JEJÍ ADMINISTRACE
Podrobný postup podání žádosti a její administrace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu na webu programu Nová zelená úsporám.
Pro určení maximální výše podpory v programu Nová zelená úsporám slouží odborný posudek. Dále odborný posudek prokazuje splnění podmínek stanovených v závazných pokynech. Odborný posudek pro oblasti podpory A a B se skládá ze dvou částí, tj. z projektové dokumentace a energetického hodnocení.
Projektová dokumentace - Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru nebo specializaci dle typu podporovaného opatření.
Energetické hodnocení - Energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování průkazu energetické náročnosti. V našem případě je energetickým specialistou s oprávněním pro zpracování energetických auditů
a energetických posudků a zpracování průkazů budov Miroslav Sáblík s oprávněním číslo 0995.

Nabízíme zpracování benergetického hodnocení, které je provedeno v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů


Průkaz energetické náročnosti budovy evidovaný v systému ENEX. Energetické hodnocení se dokládá pro stávající a navrhovaný stav. PENB postačuje předložit pouze pro navrhovaný stav. Pro hodnocení stávajícího stavu postačují příslušné výpočtové protokoly.
Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav. Dodáváme stručné energetické posouzení
s požadovanými nákresy, souhrnem opatření a výsledky sledovaných parametrů.
Protokoly výpočtů
- protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2. K-1] pro stávající a návrhový stav,
- protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2. K-1] pro stávající a návrhový stav a protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R,
- protokol výpočtu celkové dodané energie EP,A [kWh.rok-1] a primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A [kWh.rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu.


Průkaz energetické náročnosti budovy evidovaný v systému ENEX.
Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav. Dodáváme stručné energetické posouzení
s požadovanými nákresy, souhrnem opatření a výsledky sledovaných parametrů.
Protokoly výpočtů - protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí Uem [W.m-2. K-1],
- protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé výplně otvoru zvlášť,
- protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2. K-1],
- protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R,
- protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,
- měrné neobnovitelné primární energie z neobnovitelných zdrojů EP,A [kWh.rok-1] a primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A [kWh.rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu.
- protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C]. Protokol není vyžadován v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
žadatelem je obchodní společnost nebo fond a jejich majitelé (koneční příjemci) nejsou uvedeni v evidenci skutečných majitelů, popř. požadovaný výpis z evidence ani po výzvě nedoloží,
Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze památkově chráněné budovy.
Na rodinný dům nelze současně uplatňovat více žádostí v oblasti podpory A. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo po zpětvzetí předchozí žádosti, popř. po zastavení řízení o předchozí žádosti.
5 Splnění podmínky součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů se posuzuje pro standardizované rozměry dle vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha 5, část C, odst. 3, písm. b).
6.
7.
Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání doby trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti - pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.
Podrobný postup podání žádosti a její administrace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu na webu programu Nová zelená úsporám.
Oprávnění zpracovatelé odborného posudku
Oblasti podpory (A,B)
Energetické hodnocení pro oblast A – ZATEPLENÍ obsahuje
Energetické hodnocení pro oblast B - NOVOSTAVBY obsahuje
8.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU A JEJÍ ADMINISTRACE
Přímé realizační výdaje pro oblast A – ZATEPLENÍ
a) Výdaje na podporovaná opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření, jedná se zejména o výdaje na materiál, výrobky a v případě, že jsou opatření prováděna dodavatelem i montáž a provedení opatření.
b) Výdaje spojené s realizací dalších opatření, včetně úprav mimo obálku budovy přispívající ke snížení energetické náročnosti objektu, pokud jsou prováděna souběžně
s podporovanými opatřeními, dle předložené projektové dokumentace.
c) Repase oken a dveří v památkově chráněných objektech.
V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora v oblasti B se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci, a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
Přímé realizační výdaje pro oblast B – NOVOSTAVBA
OBLAST C - zdroje energie
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU A JEJÍ ADMINISTRACE
Podrobný postup podání žádosti a její administrace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu na webu programu Nová zelená úsporám.
OBLAST D - adaptační a mitigační opatření
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU A JEJÍ ADMINISTRACE
Podrobný postup podání žádosti a její administrace v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu na webu programu Nová zelená úsporám.
Dotační bonusy
Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce
Kombinační bonus
Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Solutions and Workshops for small Companies
Layout by
Dotační program na podporu úspor energie
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/
Výše podpory pro oblast B
Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 4.
Tabulka 4 – Výše podpory v oblasti B
Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 5.
Tabulka 5 – Požadované parametry v oblasti B
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/
Podmínky pro oblast B
a)
Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze současně čerpat podporu z jiných oblastí podpory, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.
Žadatelem o podporu na výstavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem rodinného domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek programu. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou případy podpory nákupu nového rodinného domu, pro které jsou stanoveny specifické podmínky v čl. 4.2.3.
Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu
s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.
Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, případně spalovací zdroje, které nemají zajištěn nezávislý přívod spalovacího vzduchu, se pro potřeby programu nepovažují za zdroj tepla na vytápění.
V případě, že je součástí projektu stavby garáž, musí být v projektové dokumentaci a energetickém hodnocení navržena jako nevytápěný prostor.
Větrací systém musí zajišťovat větrání venkovním vzduchem všech obytných místností a dalších místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně domu.
Podmínky pro danou podoblast podpory musí být splněny nejpozději v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí.
Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
Specifické podmínky pro nákup nového rodinného domu v oblasti B
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie platné po 1. 1. 2022.
V případě výstavby nového rodinného domu ve zvláště chráněném území a pokud není vyloučen jeho významný vliv na toto zvláště chráněné území, je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny.
Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
Novostavby rodinného domu využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv (včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod.) nejsou podporovány. Omezení se nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem vyžívající uvedená paliva.
o)
Barva nové fasády domu bude dle vzorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem (autorizovaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta (nebo obdobným, obcí zřízeným útvarem) nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce.
i)
j)
k)
Podporu v této oblasti podpory a výzvě programu lze poskytnout každému žadateli pouze jednou za dobu trvání programu Nová zelená úsporám, včetně předchozích výzev.
l)
m)
n)
p)
Žadatelem může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele rodinného domu, která dům zakoupila od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí.
Podporu nelze poskytnout v případě rodinného domu, na který již byla v rámci programu NZU poskytnuta podpora na jeho výstavbu nebo jiné opatření.
Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
a)
b)
c)
Dokumenty požadované při podání žádosti
Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu, předkládá žadatel v rámci evidence žádosti do AIS SFŽP ČR.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ PRO OBLAST PODPORY B - NOVOSTAVBA
1. Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kapitole 7 Závazných pokynů.
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
3. Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda – předkládá se pouze v případě žádosti o podporu na nákup rodinného domu podané před realizací.
4. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
5. Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.
6. Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – předkládá se pouze, je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v souvislosti s možným dotčením létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory.
7. Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový nástroj je k dispozici na webových stránkách programu. Jako součást výpočtu budou připojeny dokumenty dokládající zadávané hodnoty a vlastnosti navrhovaných materiálů.
Dokumenty požadované k doložení realizace projektu
Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ PRO OBLAST PODPORY B - NOVOSTAVBA
1. Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti – jedná se o doklady prokazující řádné a úplné dokončení všech navrhovaných opatření a jejich provedení v souladu se schválenou žádostí. Rozsah těchto dokumentů je pro každou žádost individuální dle podporovaných opatření a místních podmínek, jedná se zejména o:
a. Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru – předkládá se pouze pro oblast podpory A a oblast podpory B. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Není požadována v případě podpory na nákup nového rodinného domu, oblast podpory B.
c. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají podstatný vliv na splnění podmínek programu,
f. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – předkládá se i při nákupu RD). Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA
1. Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. V případě veřejné podpory dle nařízení EK č. 651/2014 GBER jde o:
- prohlášení žadatele o velikosti podniku,
- prohlášení žadatele o inkasním příkazu,
- podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda žadatel není podnikem v obtížích, viz kap. 9.2.
V případě podpory malého rozsahu de minimis pak čestné prohlášení žadatele o podporách de minimis dle vzoru zveřejněného na webových stránkách programu.
2. Dokumenty k veřejným zakázkám – předkládají je pouze žadatelé, kteří jsou zadavateli dle §4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Součástí jsou i účetní doklady za realizaci opatření (např. faktury, včetně zálohových) včetně potvrzení o jejich úhradě (výpis z účtu, výpis z internetového bankovnictví apod.). 3. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů – předkládají pouze žadatelé, kteří jsou zadavateli dle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Formulář prohlášení je k dispozici na webových stránkách programu.
4. Oznámení o spolufinancování projektu ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů dle kap. 2.3, odst. e) – předkládá se pouze v případě, že je projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů.
5. Čestné prohlášení o zapsání skutečných majitelů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění – předkládá se pouze v případě, že je žadatelem obchodní společnost nebo fond.
6. Negativní test na potenciální kontaminanty – předkládá se pouze u novostaveb, pokud se stavební záměr nachází na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield). Provádí se podle Metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území uvedený na stránkách MŽP23,
7. Potvrzení prodávajícího o souladu předložené dokumentace stavby (včetně PENB) a jejího skutečného provedení. Toto prohlášení může být i součástí kupní smlouvy. Dokládá se k žádostem o podporu na nákup RD.
a) Výdaje související s výstavbou nového rodinného domu, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd.
b) V případě nákupu nového rodinného domu se započítává pouze kupní cena rodinného domu bez provizí za zprostředkovatelské služby, nákladů na ocenění nemovitosti, právní a jiné služby.
c) Do přímých realizačních výdajů nelze zařadit např. výdaje spojené s úpravou pozemku, stavbou oplocení, pořízením vnitřního vybavení rodinného domu a výdaje na samostatně stojící část domu (např. garáž).
V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v rodinných domech.
V případě novostaveb a opatření s jejichž realizací bylo započato dříve než 3 roky po jejich řádném dokončení, mohou být podporována výhradně opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení, popř. bude doloženo, že stavba plní bez navrhovaného opatření všechny pro ni platné požadavky dané zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Za započetí realizace je považována i úhrada zálohy na opatření.
Podpora není poskytována na realizaci opatření, která byla navržena v odborném posudku pro oblast podpory B – Novostavby, programů NZU.
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/
V této oblasti jsou podporována místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4, pokud není uvedeno jinak. V případech, kdy je podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplacena až po dokončení stavby.
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.
Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 202120, dostupný je na webových stránkách programu.
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.
Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.
Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.
Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.
Úvod
» NZÚ Rodinné domy
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality