Úvod
» Energetický posudek
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Layout by
Solutions and Workshops for small Companies
Od 1. 1. 2013 zákon 318/2012 Sb. zavedl v § 9a nový pojem energetický posudek. Je to vlastně energetický audit obsahově přizpůsobený specifickým potřebám zákazníka. Energetický posudek je vždy spojen s nějakým záměrem – investicí, která má znamenat energetické přínosy a tím úspory nákladů.

Posláním energetického auditu bylo objektivně zhodnotit stav, navrhnout, posoudit a doporučit všechny efektivní způsoby úspor. Energetický posudek je dokumentem
s hodnocením vypracovaným podle předem zadaných parametrů (typicky se jedná o dotační programy).

Změnou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a související vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku byla nově upřesněna definice a oblasti použitelnosti energetického posudku.
Aktuality:
1. 8. 2023         Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie a výzvě I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK

        MPO rozhodnuto o předčasném ukončení příjmu žádostí v rámci programu OP TAK Úspory energie – Výzva I. a to ke dni 31. 8. 2023!! Důvodem jsou významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení EU č. 651/2014). Změnu této směrnice naleznete na:        Dále platí, že žadatelé, kteří hodlají podat žádost v rámci Výzvy I. musí postupovat tak, aby Řídící orgán mohl vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejpozději do 31. 12. 2023 (veškeré podklady rozhodnutí musí být předány nejpozději do 30. 11. 2023). V následujícím období bude připravena nová výzva a vyhlášena bude pravděpodobně na přelomu roku 2023/2024.
Bližší podrobnosti k celé problematice naleznete na:
Energetický posudek - definice
Stavebník nebo SVJ má povinnost provést energetický posudek při:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.167.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2023%3A167%3ATOC https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/predcasne-ukonceni-prijmu-zadosti-ve-vyzve-i--uspory-energie-a-vyzve-i--obnovitelne-zdroje-energie-_-vetrne-
elektrarny-op-tak---275810/
další aktuality zde
Energetickým posudkem se rozumí písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.
Typy energetických posudků
Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty jsou stanoveny přiměřeně ke každému typu energetického posudku stanoveného v § 9a zákona č. 406/2000 Sb.
a) Posouzení nákladů a přínosů výstavby nebo změny výrobny elektřiny větší než 20MW
b) Posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro SZTE do vzdálenosti 1 000 m při výstavbě nebo změně zdroje o celkovém příkonu nad 20 MW
c) Posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, při výstavbě nebo změně zdroje o celkovém příkonu nad 20 MW
d) Posouzení proveditelnosti projektů financovaných z dotačních programů
e) Vyhodnocení plnění parametrů realizovaných projektů z dotačních programů
f) Stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích
Energetický posudek je možné zajistit také pro:
a) Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem,
b) Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
c) Podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) Vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.
Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví
prováděcí právní předpis.
Obecný obsah energetického posudku tvoří titulní list, podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku, doporučení energetického specialisty a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a evidenční list EP.

Energetický posudek obsahuje
a) titulní list,
b) souhrn energetického posudku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c) podrobnosti energetického posudku podle § 4.

V přílohové části jsou uvedeny podrobnosti jednotlivých typů energetických posudků, ekonomické a ekologické hodnocení.
Kdo může zpracovat energetický posudek?
Energetický posudek může zpracovávat pouze energetický specialista (dříve energetický auditor) podle § 10 odst. 1 písm. a). Je to vždy fyzická osoba, která je přezkoušena zkušební komisí v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetický specialista se prokazuje platným osvědčením, které vydá po vykonané zkoušce MPO ČR a je zapsán
v
Seznamu energetických specialistů.
Pokud energetický audit zpracovává firma, pak odpovědnost za audit přebírá vždy jedna konkrétní osoba - energetický specialista jako fyzická osoba. V našem případě je energetickým specialistou s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků a zpracování průkazů budov Miroslav Sáblík s oprávněním číslo 0995.
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality